PDA

View Full Version : Bài thơ đọc ngược đọc xuôi , đọc 8 cách cũng haytrieuvy
05-02-2008, 04:03 AM
TV sưu tầm được bài thơ này trên mạng , không biết tác giả là ai ....nếu ai biết xin nói cảm ơn và thông báo tên tuổi của người ấy .

1. Đọc xuôi 2. Đọc ngược

Ta mến cảnh Xuân ánh sáng ngời ............. Cười mĩm mắt ai bóng thướt tha

Thú vui thơ rượu chén đầy vơi ............ Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa

Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc ........ Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược

Lá quyện hương Xuân sắc thắm tươi .......... Sóng lặng sông chờ khách lại qua

Qua lại khách chờ sông lặng sóng ....... Tươi thắm sắc Xuân hương quyện lá

Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người ........... Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa

Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng .......... Vơi đầy chén rượu thơ vui thú

Tha thướt bóng ai mắt mĩm cười ......... Ngời sáng ánh Xuân cảnh mến ta

3. Bỏ 2 từ đầu mỗi câu- Đọc xuôi ....... 4. Bỏ 2 từ cuối mỗi câu - Đọc ngượcCảnh Xuân ánh sáng ngời ............... Mắt ai bóng thướt tha

Thơ rượu chén đầy vơi ............... Đàn hát tiếng ngân xa

Giậu trúc cành xanh biếc ............. Bến đợi thuyền xuôi ngược

Hương Xuân sắc thắm tươi .................. Sông chờ khách lại qua

Khách chờ sông lặng sóng ............... Sắc Xuân hương quyện lá

Thuyền đợi bến đông người ............... Cành trúc giậu cài hoa

Tiếng hát đàn trầm bổng ................. Chén rượu thơ vui thú

Bóng ai mắt mĩm cười ...................... Ánh Xuân cảnh mến ta5. Bỏ 3 từ đầu mỗi câu - Đọc ngược ........... 6. Bỏ 3 từ cuối mỗi câu - Đọc xuôiCười mĩm mắt ai ................ Ta mến cảnh Xuân

Bổng trầm đàn hát .................. Thú vui thơ rượu

Người đông bến đợi .................. Hoa cài giậu trúc

Sóng lặng sông chờ ................. Lá quyện hương Xuân

Tươi thắm sắc Xuân ................... Qua lại khách chờ

Biếc xanh cành trúc ................. Ngược xuôi thuyền đợi

Vơi đầy chén rượu ..................... Xa ngân tiếng hát

Ngời sáng ánh Xuân ..................... Tha thướt bóng ai7. Bỏ 4 từ đầu mỗi câu - Đọc xuôi ............. 8. Bỏ 4 từ cuối mỗi câu - Đọc ngượcÁnh sáng ngời ................... Bóng thướt tha

Chén đầy vơi .................... Tiếng ngân xa

Cành xanh biếc .................. Thuyền xuôi ngược

Sắc thắm tươi ................... ........... Khách lại qua

Sông lặng sóng .................... Hương quyện lá

Bến đông người .................... Giậu cài hoa

Đàn trầm bổng ...................... Thơ vui thú

Mắt mĩm cười ...................... Cảnh mến taKhông biết tác giả

Phổ biến với mong mỏi tìm được tác giả bài thơ độc đáo này


GHI CHÚ : Điều đặc biệt là dù đọc theo nhiều cách, chủ đề bài thơ vẫn không thay đổi, niêm luật vẫn nghiêm chỉnh.


Sưu tầm

boybuon_boy
28-04-2008, 04:19 PM
bài thơ này có tên là Cảnh Xuân, còn tác giả thì Boy không biết. bạn hình như cũng là người yêu thơ nên mới biết bài thơ này nhỉ? Boy còn biết những bài thơ cũng khá độc đáo, để boy post lên cho bạn tham khảo nhé^^

Thương tiếc - Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

Cách 1.- Đọc Xuôi :
Vương tình lệ thảm, khóc hồn oan.
Nát rữa đời xuân, mộng dở dang !
Sương khói lạnh mờ, mây khuất nguyệt,
Gió mưa sầu rũ, phiếm rơi đàn !
Gương hờn tủi phận, vùi son phấn,
Luợc trách buồn duyên, lỡ đá vàng !
Hương sắc đắm chìm, thân mệnh bạc,
Thương lòng xót liễu, rụng đài trang !

Cách 2.- Đọc Ngược :
Trang đài rụng liễu xót lòng thương.
Bạc mệnh thân chìm, đắm sắc hương !
Vàng đá lỡ duyên buồn trách lược,
Phấn son vùi phận, tủi hờn gương !
Đàn rơi phiếm rũ, sầu mưa gió,
Nguyệt khuất mây mờ, lạnh khói sương !
Dang dở mộng xuân, đời rữa nát.
Oan hồn khóc thảm, lệ tình vương !

Cách 3.- Bỏ 2 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Xuôi :
Lệ thảm khóc hồn oan
Đời xuân mộng dở dang
Lạnh mờ mây khuất nguyệt
Sầu rũ phiếm rơi đàn
Tủi phận vùi son phấn
Buồn duyên lỡ đá vàng
Đắm chìm thân mệnh bạc
Xót liễu rụng đài trang

Cách 4.- Bỏ 2 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược :
Rụng liễu xót lòng thương
Thân chìm đắm sắc hương
Lỡ duyên buồn trách lược
Vùi phận tủi hờn gương
Phiếm rũ sầu mưa gió
Mây mờ lạnh khói sương
Mộng xuân đời rữa nát
Khóc thảm lệ tình vương

Cách 5 .- Bỏ 3 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Xuôi :
Thảm khóc hồn oan
Xuân mộng dở dang
Mờ mây khuất nguyệt
Rũ phiếm rơi đàn
Phận vùi son phấn
Duyên lỡ đá vàng
Chìm thân mệnh bạc
Liễu rụng đài trang

Cách 6.- Bỏ 3 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược :
Liễu xót lòng thương
Chìm đắm sắc hương
Duyên buồn trách lược
Phận tủi hờn gương
Rũ sầu mưa gió
Mờ lạnh khói sương
Xuân đời rữa nát
Thảm lệ tình vương

Cách 7 .- Bỏ 3 chữ cuối trong mỗi câu của Bài Đọc Xuôi :
Vương tình lệ thảm,
Nát rữa đời xuân
Sương khói lạnh mờ,
Gió mưa sầu rũ
Gương hờn tủi phận,
Lược trách buồn duyên
Hương sắc đắm chìm
Thương lòng xót liễu

Cách 8 .- Bỏ 3 chữ cuối trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược :
Trang đài rụng liễu
Bạc mệnh thân chìm
Vàng đá lỡ duyên
Phấn son vùi phận
Đàn rơi phiếm rũ
Nguyệt khuất mây mờ
Dang dỡ mộng xuân
Oan hồn khóc thảm

Cách 9 .- Bỏ 3 chữ cuối trong mỗi câu của Bài đọc Xuôi, nhưng đọc từ dưới lên :
Thương lòng xót liễu
Hương sắc đắm chìm
Luợc trách buồn duyên
Gương hờn tủi phận
Gió mưa sầu rũ
Sương khói lạnh mờ
Nát rữa đời xuân
Vương tình lệ thảm

Cách 10.- Bỏ 3 chữ cuối trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược, nhưng đọc từ dưới lên :
Oan hồn khóc thảm
Dang dở mộng xuân
Nguyệt khuất mây mờ
Đàn rơi phiếm rũ
Phấn son vùi phận
Vàng đá lỡ duyên
Bạc mệnh thân chìm
Trang đài rụng liễu

Cách 11 .- Bỏ 4 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Xuôi :
Khóc hồn oan
Mộng dở dang
Mây khuất nguyệt
Phiếm rơi đàn
Vùi son phấn
Lỡ đá vàng
Thân mệnh bạc
Rụng đài trang

Cách 12 .- Bỏ 4 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược :
Xót lòng thương
Đắm sắc hương
Buồn trách lược
Tủi hờn gương
Sầu mưa gió
Lạnh khói sương
Đời rữa nát
Lệ tình vương

Cách 13 .- Đọc xuôi như thơ tự do :
Vương tình…
Lệ thảm…
Khóc hồn oan !
Nát rữa…
Đời xuân…
Mộng dở dang !
Sương khói…
Lạnh mờ…
Mây khuất nguyệt !
Gió mưa…
Sầu rũ…
Phiếm rơi đàn !

* * *
Gương hờn…
Tủi phận…
Vùi son phấn !
Lược trách…
Buồn duyên…
Lỡ đá vàng !
Hương sắc…
Đắm chìm…
Thân mệnh bạc !
Thương lòng…
Xót liễu…
Rụng đài trang !

Cách 14.- Đọc ngược như thơ tự do :
Trang đài...
Rụng liễu...
Xót lòng thương !
Bạc mệnh...
Thân chìm...
Đắm sắc hương !
Vàng đá...
Lỡ duyên...
Buồn trách lược !
Phấn son...
Vùi phận...
Tủi hờn gương !
* * *
Đàn rơi...
Phiếm rũ...
Sầu mưa gió...
Nguyệt khuất...
Mây mờ...
Lạnh khói sương !
Dang dở...
Mộng xuân...
Đời rữa nát !
Oan hồn....
Khóc thảm...
Lệ tình vương !

boybuon_boy
28-04-2008, 04:21 PM
Cửa sổ đêm khuya - Hàn Mặc Tử

Hoa cười nguyệt rọi cửa lồng gương
Lạ cảnh buồm thêm nỗi vấn vương
Tha thướt liễu in hồ gợn sóng
Hững hờ mai thoảng gió đưa hương
Xa người nhớ cảnh tình lai láng
Vắng bạn ngâm thơ rượu bẽ bàng
Qua lại yến ngàn dâu ủ lá
Hoa đàn sẵn có dế bên đường.

Bài thơ này được làm theo kiểu lục chuyển hồi văn, nghĩa là có thể đọc theo sáu cách:
1. Ðọc xuôi
2. Ðọc ngược
3. Bỏ 2 chữ đầu đọc xuôi
4. Bỏ 2 chữ đầu đọc ngược
5. Bỏ 2 chữ sau đọc xuôi
6. Bỏ 2 chữ sau đọc ngược

Erin
09-05-2008, 09:39 AM
Vô Ðề - Tự Đức

Gương tà nguyệt xế đã ngoài song
Héo hắt sao trông quá sức trông
Thương bấy thiết tha lòng héo liễu
Nhớ thêm vàng vọ má phai hồng

Vương sầu xiết tưởng chi ngôi bắc
Ðoạn thảm xui buồn vã chạnh đông
Chàng hỡi biết chăng ai bực bội
Loan hàng viết thảo tả tình chung

Erin
09-05-2008, 09:40 AM
To trieuvy: Bài thơ ở post # 1 là "Cảnh Xuân" do ông Hoàng Ngọc Văn sưu tầm, đăng trên số báo Xuân Việt Nam, năm Kỷ Mão

To Mod: có thể edit lại topic này thành "Lục huyển hồi văn" không? Vì đây là 1 thể thơ mà các bài thơ trong này đề cập tới

Erin
09-05-2008, 09:43 AM
Tặng mọi người 1 bài thơ khác của Tự Đức có thể nói là độc đáo vô nhị. Đây là một bài thơ theo lối thuận nghịch độc, đọc xuôi là chữ Hán, đọc ngược theo chữ Nôm.
Bản dịch chính là bài đọc ngược của bản Hán văn.

Xuân hứng

Thi đàn tế liễu lộng hoa hài,
Khách bộ tùy sương ấn bích đài.
Kỳ cục đả thanh phong giáp trận,
Tửu hồ khuynh bạch tuyết hòa bôi.
Sơ liêm thấu nguyệt hương lung trúc,
Tuyết án lang hoa vị áp mai.
Phi phất thảo am đầu tĩnh điếm,
U tình cố nãi thuộc quyên ai.

Cảm hứng mùa xuân (Người dịch: Tự Đức)

Ai quen thuộc ấy có tình ư,
Đêm tĩnh đâu am cỏ phất phơ.
Mai ép mùi hoa lừng án tuyết,
Trúc lồng hương nguyệt thấu rèm thưa.
Bôi hòa tuyết bạch nghiêng hồ rượu,
Trận giáp phong thanh đánh cuộc cờ.
Rêu bước in sương theo bước khách,
Hài hòa lỏng lẻo tới đàn thơ.

asky07
04-07-2008, 01:26 PM
Vua Thiệu Trị cũng giỏi lắm, nghe nói có bài còn đọc xuôi ngược thành 64 bài cơ. Tiếc là mình chỉ nghe nói thôi, chứ chưa biết bài ấy. Ai tìm hiểu về văn hóa Huế, chắc sẽ biết!
Topic này hay lắm! Thủ vị! Thanks

trieuvy
28-07-2008, 01:38 AM
Cảm ơn hankicater nhiều . Nếu có những bài hay , mong bạn post thêm nhé . Và nếu có thể thì dẫn giải cho anh em hiểu thêm . Thanks ...